Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT

El Festival Panòptic, informa als interessats que les seves dades seran utilitzades atenent les limitacions, drets i obligacions que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, denominat Reglament General de Protecció de Dades, (en endavant RGPD), i per a donar compliment a allò establert en l’article 13 del RGPD s’informa de:

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Festival Panòptic
Ronda Odonnell, 51
Mataró 08303
T. 602 215 500
panopticfestival@gmail.com

FINALITAT DEL TRACTAMENT DE DADES

Les dades facilitades pels interessats s’utilitzaran per a les finalitats legítimes previstes per el Festival Panòptic, i que es concreten en les següents:

1. Contactar amb l’interessat per a donar resposta de les seves sol·licituds, peticions o consultes.
2. Contactar i oferir a l’interessat informació sobre les activitats vinculades a la programació del Festival Panòptic
3. Gestió de l’administració comptable, facturació i cobrament dels serveis contractats.

LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE DADES

La base legal per a la comunicació i resposta a sol·licituds o consultes té com a base la satisfacció de l’interès legítim consistent en poder oferir als interessats la programació d’activitats del Festival, així com el consentiment obtingut de forma expressa i inequívoca.

La base legal per al tractament de dades de clients i persones contractades pel Festival és l’execució de la relació contractual corresponent.

En tot cas té dret a oposar-se al tractament de les seves dades, de conformitat amb el que s’estableix en aquesta Política.

DESTINATARIS I COMUNICACIÓ DE DADES

Les dades dels interessats no seran cedides a tercers.
Si escau, les dades podran ser comunicades únicament a les Administracions Públiques i en els casos previstos per les Lleis que siguin d’aplicació.

DURADA DEL TRACTAMENT DE DADES

Les dades per a la gestió de la relació amb els clients, facturació, cobraments, etc seran conservades durant tot el temps en què el contracte estigui vigent. Finalitzada la relació contractual, les dades hauran de ser conservades durant el temps exigit per la legislació aplicable fins que prescriguin les eventuals responsabilitats derivades del contracte.

Les dades per a l’enviament de comunicacions informatives seran conservades indefinidament fins que, si escau, es manifesti la voluntat de supressió.

DRETS DELS INTERESSATS

El Festival Panòptic garanteix als interessats l’exercici dels següents drets:

Accés i rectificació: dret a obtenir la confirmació si estem tractant les seves dades personals i a accedir a les mateixes, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes.

Supressió: sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides.

Limitació del tractament: els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades o la seva portabilitat, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Oposició: els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades en determinades situacions previstes en el RGPD. En aquests supòsits deixarem de tractar les dades o, si escau, deixarem de fer-ho per a aquesta finalitat en concret, excepte per motius legítims, exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Portabilitat: pot sol·licitar la descàrrega de les seves dades personals per a la seva portabilitat, així com a transmetre’ls a una altra entitat.

Forma d’exercir els drets: els drets descrits poden exercir-se davant El Festival Panòptic a través del correu electrònic que consta en l’apartat “Responsable del tractament” d’aquesta Política de Privacitat i en el qual se l’informarà adequadament per al seu exercici.

Tutela de Drets: enfront de qualsevol vulneració dels teus drets, especialment quan no s’hagi obtingut satisfacció en el seu exercici, pots presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es) o una altra autoritat de control competent. També es pot obtenir més informació sobre els drets que t’assisteixen dirigint-te a aquests organismes